Dòng tiền thuần là gì? Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp

Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, khái niệm dòng tiền thuần là gì đóng vai trò quan trọng và được coi là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp. Cùng xsmn90ngay.com tìm hiểu về khái niệm này nhé.

Dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền thuần của doanh nghiệp (FCFF) trong tiếng Anh được gọi là “Free Cash Flow to the Firm.” Đây là một chỉ số quan trọng trong tài chính doanh nghiệp, cho thấy số tiền thực sự có sẵn để trả lại cho cả chủ nợ và chủ sở hữu sau khi đã trừ đi các khoản đầu tư cần thiết cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai. FCFF thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh và tiềm năng sinh lời của doanh nghiệp.

Dòng tiền thuần là gì?

Công thức tính dòng tiền thuần là gì?

Công thức tính dòng tiền thuần như sau:

FCFF = FCFF kinh doanh + FCFF đầu tư + FCFF tài chính

Trong đấy:

 • FCFF kinh doanh được tính = Tổng nguồn tiền đi vào – Tổng nguồn tiền đi ra (tính riêng trong hoạt động kinh doanh)
 • FCFF đầu tư  được tính = Tổng nguồn tiền đi vào – Tổng nguồn tiền đi ra (tính riêng trong hoạt động đầu tư)
 • FCFF tài chính được tính= Tổng nguồn tiền đi vào – Tổng nguồn tiền đi ra (tính riêng trong hoạt động tài chính)

Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp như nào?

Cách tính dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

Cách tính dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh:
Dòng tiền thuần là gì? Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp

Dòng tiền đi vào là các khoản tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh chính, trong khi dòng tiền đi ra là các khoản tiền doanh nghiệp phải chi trả để duy trì và vận hành hoạt động kinh doanh.

Những dòng tiền đi vào của hoạt động kinh doanh:

 • Tiền thu từ bán hàng: Các khoản tiền thu được từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.
 • Tiền thu từ cung cấp dịch vụ: Các khoản tiền thu được từ việc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng hoặc đối tác kinh doanh.
 • Tiền bán chứng khoán vì mục đích thương mại: Khi doanh nghiệp bán các khoản đầu tư chứng khoán mà nó không có ý định giữ lâu dài để tạo ra lợi nhuận từ việc mua bán chứng khoán.
 • Tiền bản quyền, phí, hoa hồng, v.v.: Các khoản tiền thu được từ các giao dịch liên quan đến bản quyền, phí sử dụng quyền, hoa hồng hoặc các khoản thu khác từ các hợp đồng kinh doanh.

Những dòng tiền đi ra của hoạt động kinh doanh:

 • Tiền trả cho nhà cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ: Các khoản tiền phải trả để mua vật tư, hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà cung ứng.
 • Tiền trả lương, thanh toán thù lao cho người lao động: Tiền trả cho lương, thù lao, phụ cấp và các khoản chi phí liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp.
 • Tiền trả lãi vay: Các khoản tiền phải trả cho lãi vay hoặc chi phí tài chính khác liên quan đến vay vốn.
 • Tiền nộp thuế: Các khoản tiền phải trả cho các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), và các loại thuế khác.

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư:

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư:
Dòng tiền thuần là gì? Cách tính dòng tiền thuần trong Doanh nghiệp

Phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.

Những dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư:

 • Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác: Khi doanh nghiệp thanh lý hoặc bán các tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn khác, dòng tiền thu được từ việc này sẽ được ghi nhận trong phần dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư.
 • Tiền thu hồi cho vay, bán lại chứng khoán nợ của những tổ chức khác: Nếu doanh nghiệp từng cho vay hoặc đầu tư vào chứng khoán nợ của các tổ chức khác, việc thu hồi tiền từ các khoản này cũng sẽ được ghi nhận trong dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư.
 • Tiền thu hồi đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khác: Khi doanh nghiệp nhận lại tiền đầu tư của mình vào các doanh nghiệp khác, dòng tiền thu được từ việc này sẽ được ghi nhận trong phần dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư.
 • Tiền thu từ lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia: Khi doanh nghiệp nhận được các khoản tiền từ lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư của mình, các khoản tiền này sẽ được ghi nhận trong phần dòng tiền đi vào của hoạt động đầu tư.

Những dòng tiền thuần đi ra của hoạt động đầu tư là gì:

 • Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác: Khi doanh nghiệp mua sắm hoặc xây dựng các tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, các khoản tiền chi tiêu cho việc này sẽ được ghi nhận trong phần dòng tiền đi ra của hoạt động đầu tư.
 • Tiền chi cho vay và mua các chứng khoán nợ của những tổ chức khác: Nếu doanh nghiệp cho vay hoặc đầu tư vào chứng khoán nợ của các tổ chức khác, việc chi tiền cho các khoản này sẽ được ghi nhận trong dòng tiền đi ra của hoạt động đầu tư.
 • Tiền chi đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp khác: Khi doanh nghiệp đầu tư vào vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp khác, các khoản tiền chi tiêu cho việc này sẽ được ghi nhận trong phần dòng tiền đi ra của hoạt động đầu tư.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về dòng tiền thuần là gì, mong rằng qua đây bạn đọc đã nắm được các thông tin kiến thức hữu ích rồi nhé.

to top